Οι εικόνες ενδέχεται να δείχνουν επιπλέον εξοπλισμό