Όροι και προϋποθέσεις

Συμφωνία ενοικίασης Οχήματος 1+ ημέρας

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1+ ΗΜΕΡΑΣ

 

 

Εκμισθωτής  KOSMOCAR Α.Ε. ΑΝΩ  ΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (DRIBE)  Μηλιαράκη αρ. 53-55, 11145 Αθήνα Α.Φ.Μ.: 094029054 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000270601000 ("Εκμισθωτής ")  Τηλέφωνο: 2109981110 Email: info@dribe.gr  

Μισθωτής [ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΟΝΟΜΑ]  [ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Αριθμός άδειας: [ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ]: ("Μισθωτής")  Τηλέφωνο: [ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛ.] Email: [ΕΙΣΑΓΕΤΕ Email]    

 

«ΤΟ ΟΧΗΜΑ» ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΕΤΑΙ 

ΜΑΡΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: [ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΜΑΡΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ] 

Μοντέλο: [ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ] 

Αριθμός αδείας: [ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ] 

Αριθμός VIN: [ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟΥ VIN] 

Ένδειξη χιλιομετρητή στην αρχή της περιόδου μίσθωσης: [ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ] 

Απώτατη ημερομηνία επιστροφής οχήματος: [ΑΠΩΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ] 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση μίσθωσης (η "Σύμβαση Μίσθωσης") καθορίζει τους όρους που διέπουν τις αυτόματες πληρωμές με κάρτα, τον τιμοκατάλογο και την πολιτική απορρήτου. Οι παρούσες διατάξεις, μαζί με τους Όρους Μίσθωσης, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών. Οι Όροι Μίσθωσης είναι προσβάσιμοι μέσω της Εφαρμογής Dribe. 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Ο Μισθωτής θα παραλάβει το/τα Όχημα/Οχήματα που αναφέρεται/ονται ανωτέρω από [ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ], όπως ορίζεται στην Εφαρμογή. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Το Όχημα μπορεί να παραληφθεί από την [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ] ("Ημερομηνία παραλαβής"). 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Η συνολική περίοδος μίσθωσης (" Περίοδος Μίσθωσης") είναι [ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ] ημέρες και ξεκινά από τον καθορισμένο χρόνο παραλαβής που αναφέρεται παραπάνω. 

Σε περίπτωση που το Όχημα παραληφθεί αργότερα από την ημερομηνία παραλαβής, ο Μισθωτής θα υποχρεούται να καταβάλει μίσθωμα (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ασφαλίστρου)  με έναρξη από τον χρόνο παραλαβής που καθορίζεται στην παρούσα Σύμβαση Μίσθωσης. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Το Όχημα πρέπει να επιστραφεί το αργότερο μέχρι την [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ] στις ​​15:00 ("Χρόνος Επιστροφής") – εκτός εάν η Σύμβαση Μίσθωσης καταγγελθεί νωρίτερα από τον Εκμισθωτή σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση Μίσθωσης και τους συνημμένους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Μίσθωσης. 

Εάν το Όχημα δεν επιστραφεί κατά τον συμφωνημένο Χρόνο Επιστροφής, ο Μισθωτής είναι υπεύθυνος για τις χρεώσεις μίσθωσης μέχ​​ρι τη στιγμή που το Όχημα επιστραφεί στον Εκμισθωτή. 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Το Όχημα πρέπει να επιστραφεί στην ίδια τοποθεσία από όπου και παρελήφθη, όπως υποδεικνύεται στην Εφαρμογή. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 

Ο αριθμός των περιλαμβανόμενων χιλιομέτρων είναι [500] χιλιόμετρα την ημέρα. 

Το μίσθωμα βασίζεται στον συμφωνηθέντα αριθμό χιλιομέτρων. Σε περίπτωση υπέρβασης του συμφωνημένου αριθμού χιλιομέτρων, ο Μισθωτής θα χρεωθεί χωριστά για τα επιπλέον χιλιόμετρα με την τιμή που προβλέπεται στη Σύμβαση Μίσθωσης. 

Τα χιλιόμετρα που περιλαμβάνονται ισχύουν μόνο για τη συγκεκριμένη Σύμβαση Μίσθωσης και δεν μπορούν να συμψηφιστούν με τυχόν επιπλέον χιλιόμετρα που προβλέπονται σε άλλες συμβάσεις μίσθωσης. 

 

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Ο Μισθωτής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης κατά την Περίοδο Μίσθωσης του Οχήματος, δεδομένου ότι η μίσθωση πραγματοποιείται μέσω της Εφαρμογής και επομένως συνεπάγεται την πλήρη παροχή της σχετικής υπηρεσίας από τον Εκμισθωτή.  Πιο συγκεκριμένα, όταν ο Μισθωτής ξεκινά μια μίσθωση επιλέγοντας τη σχετική επιλογή μέσω της Εφαρμογής Dribe, (i) αιτείται και εγκρίνει την έναρξη παροχής της υπηρεσίας μίσθωσης κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, και (ii) θεωρείται ότι έχει παράσχει τη συγκατάθεσή του/της για την παραίτηση του/της από το δικαίωμα υπαναχώρησης. Επιπλέον, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από αναγκαστική διάταξη νόμου, ο Μισθωτής δεν δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Μίσθωσης κατά τη διάρκεια της συμφωνημένης Περιόδου Μίσθωσης. Συνεπώς, ο Μισθωτής δεσμεύεται για ολόκληρη την Περίοδο Μίσθωσης («Περίοδος Δέσμευσης»). 

Αυτό σημαίνει ότι, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από αναγκαστική διάταξη νόμου, ο Μισθωτής δύναται μεν να επιστρέψει το Όχημα στον Εκμισθωτή πριν από τον συμφωνημένο Χρόνο Επιστροφής, αλλά στην περίπτωση αυτή, ο Μισθωτής δεν θα δικαιούται αναλογική επιστροφή χρημάτων για τις μη δεδουλευμένες ημέρες μίσθωσης. 

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ/ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Εκτός εάν άλλως προβλέπεται από αναγκαστική διάταξη νόμου, ο Μισθωτής δεν δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Μίσθωσης κατά τη διάρκεια της συμφωνημένης Περιόδου Μίσθωσης. Ωστόσο, ο Μισθωτής έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει το Όχημα στον Εκμισθωτή πριν από τον συμφωνημένο Χρόνο Επιστροφής.Σε αυτή την περίπτωση, ο Μισθωτής δεν θα δικαιούται αναλογική επιστροφή χρημάτων για τυχόν μη δεδουλευμένες ημέρες μίσθωσης . 

Ο Εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση Μίσθωσης με προειδοποίηση 7 ημερών. 

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Το μίσθωμα για το Όχημα είναι [​​ΤΙΜΗ] συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Η πληρωμή του μισθώματος οφείλεται κατά την κράτηση του Οχήματος από τον Μισθωτή όπως ορίζεται στη Σύμβαση Μίσθωσης. 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ 

Εκτός από το δικαίωμα χρήσης του Οχήματος, το συμφωνηθέν μίσθωμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

Τέλη κυκλοφορίας 

Κάλυψη αστικής ευθύνης και μικτής ασφάλισης (με ποσό απαλλαγής έως ​​€500, ανάλογα την ασφαλιστική περίπτωση με επιβάρυνση του Μισθωτή) 

Έξοδα σέρβις και συντήρησης, με την επιφύλαξη των περιορισμών που περιγράφονται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Μίσθωσης. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 

Τα επιπλέον χιλιόμετρα, εάν υπάρχουν, θα εκτιμηθούν κατά την επιστροφή του Οχήματος και θα χρεωθούν με τη συμφωνηθείσα τιμή ανά επιπλέον χιλιόμετρο. Ο Μισθωτής είναι υπεύθυνος για την εξόφληση τυχόν χρεώσεων που σχετίζονται με υπέρβαση χιλιομέτρων, πρόστιμα ή άλλα οφειλόμενα ποσά που καταλογίστηκαν στον Εκμισθωτή λόγω της χρήσης του Οχήματος από τον Μισθωτή ή οποιονδήποτε Οδηγό κατά τη διάρκεια της Περιόδου Μίσθωσης. 

 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Ο Μισθωτής και ο οδηγός του Οχήματος πρέπει να συμμορφώνονται με τη Σύμβαση Μίσθωσης, τους Γενικούς Όρους Μίσθωσης και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Μισθωτής θα αποζημιώσει τον Εκμισθωτή για οποιαδήποτε ζημία υποστεί συνεπεία εκ του λόγου αυτού. 

Το Όχημα δεν θα χρησιμοποιείται για αγώνες, οποιουδήποτε τύπου εμπορική μεταφορά επιβατών ή φορτίου, ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που απαιτεί ειδική άδεια. 

 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 

Ο Μισθωτής ως εάν ήταν ιδιοκτήτης του Οχήματος, είναι υπεύθυνος για τυχόν παραβάσεις που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Μίσθωσης και σχετίζονται με τη χρήση του Οχήματος από τον Μισθωτή ή οποιονδήποτε Οδηγό. Ο Μισθωτής είναι υπεύθυνος για όλα τα τέλη, πρόστιμα και κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των διοδίων, που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση του Οχήματος καθ' όλη την Περίοδο Μίσθωσης και έως ότου το Όχημα επιστραφεί στον Εκμισθωτή. Ο Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι ο Εκμισθωτής δικαιούται να χρεώσει αυτά τα έξοδα στην πιστωτική κάρτα του Μισθωτή, συν τη διαχειριστική αμοιβή που καθορίζεται στον Τιμοκατάλογο του Εκμισθωτή, όπως περιγράφεται στους Γενικούς Όρους Μίσθωσης, οποτεδήποτε τα έξοδα αυτά καταλογιστούν στον Εκμισθωτή, ήτοι ακόμα και μετά την επιστροφή του Οχήματος στον Εκμισθωτή, εφόσον τα έξοδα αυτά αφορούν την Περίοδο Μίσθωσης του Οχήματος από τον Μισθωτή. 

ΟΔΗΓΟΣ(ΟΙ) 

Το Όχημα επιτρέπεται να οδηγείται μόνο από τον Μισθωτή ή τον (τους) κατονομαζόμενο (ους) ​​Οδηγό(ους). Εάν το Όχημα υποστεί ζημιά ενώ οδηγείται από οποιονδήποτε άλλο εκτός από τον Μισθωτή ή τον Οδηγό ή τους Οδηγούς, η ασφαλιστική εταιρεία του Εκμισθωτή μπορεί να στραφεί τόσο κατά του Μισθωτή όσο και κατά του (των) Οδηγού(ων) για τις ζημίες και απώλειες που προκλήθηκαν. 

Ο Μισθωτής είναι υπεύθυνος έναντι του Εκμισθωτή για οποιαδήποτε ζημιά στο Όχημα και οποιεσδήποτε ζημίες ενδέχεται να υποστεί ο Εκμισθωτής ως αποτέλεσμα της μίσθωσης του Οχήματος από τον Μισθωτή, ανεξάρτητα από το ποιος το οδηγεί. 

 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

Ο Εκμισθωτής έχει συνάψει ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και μεικτή ασφάλιση για το Όχημα, στο πλαίσιο της οποίας ο Μισθωτής και ο(ι) οδηγός(οι) θεωρούνται ασφαλισμένα μέρη. 

 

Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΩΣ 500 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΖΗΜΙΑ  

Ωστόσο, η ασφαλιστική εταιρεία δύναται να στραφεί κατά του Μισθωτή ή του (των) Οδηγού(ών) για το πλήρες ποσό της  σχετικής ζημίας στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Εάν το εν λόγω άτομο έχει οδηγήσει το Όχημα χωρίς έγκυρη άδεια οδήγησης. 

Εάν το Όχημα οδηγείται από άλλο πρόσωπο εκτός από τον Μισθωτή/Οδηγό/-ους. 

Εάν η ζημία προκαλείται από δόλο ή βαριά αμέλεια, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. 

Σε περίπτωση σημαντικής ζημιάς, ατυχήματος ή βλάβης, ο Μισθωτής πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον Εκμισθωτή τηλεφωνικά καλώντας στον αριθμό:  2109981110 

Ο Μισθωτής υποχρεούται να αναφέρει οποιαδήποτε ζημία του Οχήματος στην ασφαλιστική εταιρεία του Εκμισθωτή, ήτοι στην Allianz Hellas S.A. Μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας στην εφαρμογή Dribe και στην ιστοσελίδα www.dribe.gr. Η υποχρέωση αναφοράς του Μισθωτή περιλαμβάνει επίσης μικρά βαθουλώματα, ζημιά από χτύπημα πέτρας καθώς και επιφανειακές ζημιές. 

Σε περίπτωση βλάβης, ο Μισθωτής πρέπει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία οδικής ασφάλειας του Εκμισθωτή. Τα στοιχεία επικοινωνίας για την υπηρεσία κινητικότητας του Εκμισθωτή βρίσκονται στην εφαρμογή Dribe και στην ιστοσελίδα: www.dribe.gr 

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Ο Εκμισθωτής δικαιούται να επιφέρει αλλαγές στους όρους της Σύμβασης Μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένων των τιμών και αμοιβών, όπως αναφέρεται στον Όρο 13 των Γενικών Όρων Μίσθωσης. Σημαντικές αλλαγές θα κοινοποιούνται στον Μισθωτή με προειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών πριν το τέλος μιας περιόδου μίσθωσης και, κατά τη διάρκεια της περιόδου ειδοποίησης, ο Μισθωτής μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Μίσθωσης με προειδοποίηση 7 ημερών, ανεξάρτητα από τη Δεσμευτική Περίοδο. 

Τυχόν σημαντικές αλλαγές θα κοινοποιούνται ατομικά στον Μισθωτή, για παράδειγμα, μέσω email ή SMS, όπως καθορίζεται στην ενότητα «Επικοινωνία» στη Σύμβαση Μίσθωσης. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ο Μισθωτής υποχρεούται να παρέχει στον Εκμισθωτή τα τρέχοντα προσωπικά του στοιχεία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας, όπως email, αριθμό τηλεφώνου κ.λπ. 

Η επικοινωνία μεταξύ του Μισθωτή και του Εκμισθωτή, συμπεριλαμβανομένων των ειδοποιήσεων για τυχόν αλλαγές στην παρούσα και των αιτημάτων για αποδοχή σημαντικών αλλαγών από τον Μισθωτή, θα θεωρείται ότι ελήφθη από τον Μισθωτή όταν το μήνυμα αποσταλεί μέσω ειδοποίησης push στην εφαρμογή Dribe και στη συνέχεια σταλεί σε αυτόν και με email ή SMS. 

 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

Ο Μισθωτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει, εν όλω ή εν μέρει, τα δικαιώματα και/ή τις υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης Μίσθωσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Εκμισθωτή, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο.  

Ο Εκμισθωτής δικαιούται να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης Μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων που έχουν συναφθεί σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών και παρόμοια θέματα. Ωστόσο, μια τέτοια μεταβίβαση μπορεί να θεωρηθεί ουσιώδης μεταβολή και στην περίπτωση αυτή ο Μισθωτής θα ειδοποιηθεί σύμφωνα με τον Όρο 13 των Γενικών Όρων Μίσθωσης. 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Με την επιβεβαίωση της παρούσας Σύμβασης Μίσθωσης, ο Μισθωτής δηλώνει ότι γνωρίζει και έχει αποδεχθεί το σύνολο των συμβατικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Όρων Μίσθωσης του Εκμισθωτή, των Όρων για την Αυτόματη Πληρωμή με Κάρτα, του Τιμοκαταλόγου, της Πολιτικής Απορρήτου και των αποδείξεων παραλαβής και επιστροφής που εκδόθηκαν από τον Εκμισθωτή. Οι Όροι Μίσθωσης είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή στην εφαρμογή Dribe για κινητά και στον ιστότοπο της Dribe www.dribe.gr 

 

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του νόμου περί προστασίας καταναλωτή. 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα Σύμβαση Μίσθωσης συνάπτεται και γίνεται αποδεκτή από τον Μισθωτή και αποθηκεύεται ψηφιακά από τον Εκμισθωτή. Ένα αντίγραφο της αποδεκτής Σύμβασης Μίσθωσης θα είναι διαθέσιμο στον Μισθωτή στην εφαρμογή Dribe και μπορεί να μεταφορτωθεί από τον Μισθωτή ως PDF. 

Το πρωτόκολλο παράδοσης του Οχήματος, το πρωτόκολλο επιστροφής του Οχήματος και κάθε αναφορά κατάστασης οχήματος συντάσσονται σε δύο αντίγραφα, από τα οποία ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής λαμβάνουν από ένα αντίγραφο.