Όροι και προϋποθέσεις

Σύμβαση Μίσθωσης Οχήματος 30+ ημερών

Σύμβαση Μίσθωσης Οχήματος 30+ ημερών

Εκμισθωτής [1]

Μισθωτής

KOSMOCAR Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

[INSERT NAME]

(Dribe)

Μηλιαράκη αρ. 53-55, 11145 Αθήνα ]

[INSERT ADDRESS]

Αρ. ΓΕΜΗ: 000270601000

Αριθμόςάδειας: [INSERT DRIVERS LICENSE]:

Α.Φ.Μ.: 094029054

("Εκμισθωτής ")

("Μισθωτής")

Τηλέφωνο: 2109981110

Τηλέφωνο: [INSERT TEL NUMBER]

Email: info@dribe.gr

Email: [INSERT MAIL]

«ΤΟ ΟΧΗΜΑ» ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΕΤΑΙ

Μάρκααυτοκινήτου[INSERT VEHICLE CAR BRAND]

Μοντέλο: [INSERT VEHICLE MODEL]

Αριθμόςκυκλοφορίας: [INSERT LICENSE PLATE NUMBER]

Αριθμός VIN: [INSERT VIN NUMBER]

Ένδειξη χιλιομετρητή στην αρχή της περιόδου μίσθωσης: [INSERT ODOMETER READ FOR BEGINNING OF PERIOD]

Απώτατη ημερομηνία επιστροφής οχήματος: : [LATEST VEHICLE RETURN DATE]

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση μίσθωσης (η "Σύμβαση Μίσθωσης") καθορίζει τους όρους που διέπουν τις αυτόματες πληρωμές με κάρτα, τον τιμοκατάλογο και την πολιτική απορρήτου. Οι παρούσες διατάξεις, μαζί με τους Όρους Μίσθωσης, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών. Οι Όροι Μίσθωσης είναι προσβάσιμοι μέσω της Εφαρμογής Dribe.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Το Όχημα θα παραληφθεί από τον Μισθωτή από [PICK-UP LOCATION], όπως υποδεικνύεται στην Εφαρμογή, για την πρώτη περίοδο μίσθωσης.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Από την From [PLANNED PICK-UP DATE] ("Ημερομηνία Παραλαβής"), το Όχημα μπορεί να παραληφθεί για την πρώτη περίοδο μίσθωσης.

Εάν ο Μισθωτής δεν παραλάβει το Όχημα ή το παραλάβει σε μεταγενέστερο χρόνο από την αρχική Ημερομηνία Παραλαβής, ο Μισθωτής θα εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για την πληρωμή του μισθώματος με έναρξη από τη συμφωνημένη Ημερομηνία Παραλαβής.

Ο Μισθωτής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης κατά την περίοδο μίσθωσης του Οχήματος, δεδομένου ότι η μίσθωση πραγματοποιείται μέσω της Εφαρμογής και επομένως συνεπάγεται την πλήρη παροχή της σχετικής υπηρεσίας από τον Εκμισθωτή.

Πιο συγκεκριμένα, όταν ο Μισθωτής ξεκινά μια μίσθωση επιλέγοντας τη σχετική επιλογή μέσω της Εφαρμογής Dribe, (i) αιτείται και εγκρίνει την έναρξη παροχής της υπηρεσίας μίσθωσης κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, και (ii) θεωρείται ότι έχει παράσχει τη συγκατάθεσή του/της για την παραίτηση του/της από το δικαίωμα υπαναχώρησης

[2] Ωστόσο, ο Εκμισθωτής έχει θεσπίσει τους ακόλουθους κανόνες ακύρωσης: Εάν η ακύρωση λάβει χώρα σε λιγότερο από 30 ημέρες πριν από την Ημερομηνία Παραλαβής, ο Μισθωτής θα χρεωθεί το 80% της τιμής για μια περίοδο μίσθωσης 30 ημερών. Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί περισσότερες από 30 ημέρες πριν από την Ημερομηνία Παραλαβής, ο Μισθωτής θα χρεωθεί μόνο με το 15% της τιμής για περίοδο μίσθωσης 30 ημερών. Επιπλέον, ο Μισθωτής έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ξεχωριστά ασφάλιση ακύρωσης μέσω της Εφαρμογής, όπως αναφέρεται στον Τιμοκατάλογο.[3]

Η περίοδος μίσθωσης ("Περίοδος Μίσθωσης") είναι 30 ημέρες και η Σύμβαση Μίσθωσης ανανεώνεται αυτόματα στις [PLANNED PICK-UP DATE + 30 DAYS] και μπορεί να διαρκέσει το μέγιστο έως 12 μήνες, εκτός εάν το Όχημα επιστραφεί ή ανακληθεί νωρίτερα. Ωστόσο, ο Μισθωτής δεσμεύεται για τις πρώτες 30 ημέρες και επομένως είναι πάντα υπεύθυνος για την πληρωμή του μισθώματος για τις πρώτες 30 ημέρες από την αρχική Ημερομηνία Παραλαβής κατά την πρώτη μίσθωση ("Περίοδος δέσμευσης"). Στη συνέχεια, ο Μισθωτής υποχρεούται να πληρώσει για την μίσθωση έως ότου το Όχημα θα επιστραφεί στον Εκμισθωτή.

Εάν το Όχημα επιστραφεί πριν τη λήξη της Περιόδου Δέσμευσης, ο Μισθωτής δεν θα δικαιούται επιστροφή χρημάτων για ημέρες μίσθωσης που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Περιόδου Δέσμευσης. Αντίστοιχα, ο Μισθωτής δικαιούται κατ’ αναλογία επιστροφή χρημάτων για τον αριθμό των ημερών μίσθωσης μετά την Περίοδο Δέσμευσης κατά τις οποίες δεν χρησιμοποίησε το Όχημα αλλά είχε ήδη εξοφλήσει το σχετικό μίσθωμα κατά την ημερομηνία της επιστροφής. Εάν η απώτατη ημερομηνία επιστροφής εμπίπτει στη Δεσμευτική Περίοδο, ο Μισθωτής θα υποχρεούται μόνο να εξοφλήσει το κόστος μίσθωσης μέχρι την απώτατη ημερομηνία επιστροφής. Σε περίπτωση παράτασης της Σύμβασης Μίσθωσης, τυχόν η υπεύθυνη δήλωση του Μισθωτή σχετικά με την απρόσεκτη οδήγηση θα ισχύει και για αυτήν την πρόσθετη περίοδο, καθώς η δήλωση παραμένει σε ισχύ έως ότου λυθεί οριστικά η Σύμβαση Μίσθωσης.

Μετά την Περίοδο Δέσμευσης, ο Μισθωτής μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Μίσθωσης επιστρέφοντας το Όχημα στην [DROP OFF LOCATION] (η "Τοποθεσία Επιστροφής") και ακολουθώντας τη διαδικασία επιστροφής μέσω της εφαρμογής για κινητά του Εκμισθωτή. Ωστόσο, ο Μισθωτής θα παραμείνει υπεύθυνος για την πληρωμή του μισθώματος έως ότου επιστραφεί το Όχημα στον Εκμισθωτή.

Εάν το Όχημα δεν επιστραφεί κατά τον συμφωνημένο Χρόνο Επιστροφής, ο Μισθωτής είναι υπεύθυνος για τις χρεώσεις μίσθωσης μέχρι τη στιγμή που το Όχημα επιστραφεί στον Εκμισθωτή.

[ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ]

Εάν ο Μισθωτής έχει εκδηλώσει επιθυμία για καθορισμένη ημερομηνία επιστροφής κατά τη διαδικασία κράτησης, ο Μισθωτής θα λάβει επιστροφή χρημάτων ποσού κατ’ ελάχιστον [ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ] κατά την επιστροφή του Οχήματος εντός της περιόδου [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 3] – [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ]

[ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ]

Εάν ο Μισθωτής έχει επιλέξει την Ασφάλιση Ακύρωσης κατά τη διαδικασία κράτησης, ο Μισθωτής θα χρεωθεί με [25 Ευρώ] σε περίπτωση ακύρωσης της παραλαβής του οχήματος.

[ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ]

Εάν ο Μισθωτής έχει επιλέξει την υπηρεσία Cleaning of the Ride κατά τη διαδικασία κράτησης, ο Μισθωτής θα χρεωθεί με [25 Ευρώ] κατά την επιστροφή του αυτοκινήτου.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ο Μισθωτής και ο οδηγός του Οχήματος πρέπει να συμμορφώνονται με τη Σύμβαση Μίσθωσης, τους Γενικούς Όρους Μίσθωσης και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Μισθωτής θα αποζημιώσει τον Εκμισθωτή για οποιαδήποτε ζημία υποστεί εκ του λόγου αυτού.

Το Όχημα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για αγώνες, οποιαδήποτε μορφή εμπορικής μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων ή οποιαδήποτε άλλη οδήγηση που απαιτεί ειδική άδεια.

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Όταν ο Μισθωτής υπογράψει τη Σύμβαση Μίσθωσης, αποδέχεται ότι ο Εκμισθωτής δύναται να χρεώνει προκαταβολικά το ποσό των charge [TOTAL SUBSCRIPTION PRICE] κάθε 30 ημέρες, καθώς η Περίοδος Μίσθωσης ανανεώνεται αυτόματα έως ότου ο Μισθωτής επιστρέψει το Όχημα.

Εκτός από την μίσθωση του Οχήματος, η χρέωση περιλαμβάνει [TOTAL KM INCLUDED] / 30 ημέρες σύμφωνα με την ενότητα σχετικά με τα περιλαμβανόμενα χιλιόμετρα και την πρόσθετη χιλιομετρική επιβάρυνση που περιγράφεται παρακάτω, ασφάλιση αστικής ευθύνης και μεικτή ασφάλιση (με επιβάρυνση ποσού απαλλαγής έως 500 Ευρώ ανά ασφαλιστική περίπτωση), συμπεριλαμβανομένων των], [[YOUNG CO:DRIBER INSURANCE]INSURANCE[4] ], κόστος σέρβις και επισκευής, με την επιφύλαξη των περιορισμών που περιγράφονται στους Γενικούς Όρους Μίσθωσης. Εάν η τελευταία ημερομηνία επιστροφής του Οχήματος εμπίπτει στην Περίοδο Μίσθωσης, ο Μισθωτής θα υποχρεούται στην εξόφληση του μισθώματος μόνο μέχρι την απώτατη ημερομηνία επιστροφής.

Η πρώτη πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τον χρόνο της παραλαβής. Οι επόμενες πληρωμές για ανανεώσεις μίσθωσης πρέπει να προκαταβάλλονται κάθε 30 ημέρες και η πληρωμή δεσμεύεται στην πιστωτική κάρτα του Μισθωτή 4 ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής. Για τις αυτόματες πληρωμές με κάρτα, ισχύουν οι «Όροι για αυτόματες πληρωμές με κάρτα».

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

Κατά την επιστροφή του οχήματος, τυχόν επιπλέον χιλιόμετρα που διανύονται πέρα από το συμφωνημένο όριο θα υπολογίζονται και θα χρεώνονται με τιμή [OVERAGE KM PRICE FOR VEHICLE] ευρώ ανά χιλιόμετρο.

Κάθε διαδοχική Περίοδος Μίσθωσης 30 ημερών περιλαμβάνει [TOTAL KM INCLUDED] χιλιόμετρα [εκ των οποίων το [KM PACKAGE] έχει αγοραστεί μέσω της προσθήκης ΧΛΜ στη ροή κράτησης]. Για περιόδους μίσθωσης μικρότερες από 30 ημέρες, περιλαμβάνονται [TOTAL KM INCLUDED / 30] χιλιόμετρα την ημέρα. Σε περίπτωση υπέρβασης του εν λόγω αριθμού χιλιομέτρων, ο Μισθωτής θα τιμολογηθεί χωριστά για τα επιπλέον χιλιόμετρα με συντελεστή [ΤΙΜΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ] € ανά χιλιόμετρο, η δε χρέωση αυτή θα εμφανίζεται επίσης στην εφαρμογή του Μισθωτή κατά την κράτηση του Οχήματος. Τα εναπομείναντα χιλιόμετρα του Μισθωτή θα χρησιμοποιούνται προτού εφαρμοστεί η χωριστή χρέωση για τα επιπλέον χιλιόμετρα. Τα υποδεικνυόμενα χιλιόμετρα του λογαριασμού χρήστη υπολογίζονται με συντελεστή[OVERAGE KM PRICE FOR VEHICLE] ανά χιλιόμετρο για τα επιπλέον χιλιόμετρα. Τα 1.000 χιλιόμετρα που περιλαμβάνονται αφορούν αποκλειστικά το αντίστοιχο Όχημα και δεν μπορούν να συμψηφιστούν με χιλιόμετρα που διανύθηκαν σε προηγούμενα ή μεταγενέστερα μισθωμένα Οχήματα ή Συμβάσεις Μίσθωσης.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

Ο Μισθωτής ως εάν ήταν ιδιοκτήτης του Οχήματος, είναι υπεύθυνος για τυχόν παραβάσεις που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Μίσθωσης και σχετίζονται με τη χρήση του Οχήματος από τον Μισθωτή ή οποιονδήποτε Οδηγό. Ο Μισθωτής είναι υπεύθυνος για όλα τα τέλη, πρόστιμα και κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των διοδίων, που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση του Οχήματος καθ' όλη την Περίοδο Μίσθωσης και έως ότου το Όχημα επιστραφεί στον Εκμισθωτή. Ο Μισθωτής συμφωνεί κι αποδέχεται ότι ο Εκμισθωτής δικαιούται να χρεώσει αυτά τα έξοδα στην πιστωτική κάρτα του Μισθωτή, συν τη διαχειριστική αμοιβή που καθορίζεται στον Τιμοκατάλογο του Εκμισθωτή, όπως περιγράφεται στους Γενικούς Όρους Μίσθωσης, οποτεδήποτε τα έξοδα αυτά καταλογιστούν στον Εκμισθωτή, ήτοι ακόμα και μετά την επιστροφή του Οχήματος στον Εκμισθωτή, εφόσον τα έξοδα αυτά αφορούν την Περίοδο Μίσθωσης του Οχήματος από τον Μισθωτή.

ΟΔΗΓΟΣ(ΟΙ)

Το Όχημα επιτρέπεται να οδηγείται μόνο από τον Μισθωτή ή τον (τους) κατονομαζόμενο (ους) Οδηγό(ους). Εάν το Όχημα υποστεί ζημιά ενώ οδηγείται από οποιονδήποτε άλλο εκτός από τον Μισθωτή ή τον Οδηγό ή τους Οδηγούς, η ασφαλιστική εταιρεία του Εκμισθωτή μπορεί να στραφεί τόσο κατά του Μισθωτή όσο και κατά του (των) Οδηγού(ων) για τις ζημίες και απώλειες που προκλήθηκαν.

Ο Μισθωτής είναι υπεύθυνος έναντι του Εκμισθωτή για οποιαδήποτε ζημιά στο Όχημα και οποιεσδήποτε ζημίες ενδέχεται να υποστεί ο Εκμισθωτής ως αποτέλεσμα της μίσθωσης του Οχήματος από τον Μισθωτή, ανεξάρτητα από το ποιος το οδηγεί.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Ο Εκμισθωτής έχει συνάψει ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και μεικτή ασφάλιση για το Όχημα, δυνάμει της οποίας ο Μισθωτής και ο οδηγός(οι) θεωρούνται ασφαλισμένα μέρη.

Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΩΣ 500 Ευρώ ΑΝΑ ΖΗΜΙΑ

Ωστόσο, η ασφαλιστική εταιρεία δύναται να στραφεί κατά του Μισθωτή ή του(των) Οδηγού(ών) για το πλήρες ποσό της σχετικής ζημίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Εάν το εν λόγω άτομο έχει οδηγήσει το Όχημα χωρίς έγκυρη άδεια οδήγησης.

Εάν το Όχημα οδηγείται από άλλο πρόσωπο εκτός από τον Μισθωτή/Οδηγό/-ους.

Εάν η ζημία προκαλείται από δόλο ή βαριά αμέλεια, , σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Σε περίπτωση σημαντικής ζημιάς, ατυχήματος ή βλάβης, ο Μισθωτής πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον Εκμισθωτή τηλεφωνικά καλώντας στον αριθμό: 2109981110

Ο Μισθωτής υποχρεούται να αναφέρει οποιαδήποτε ζημία του Οχήματος στην ασφαλιστική εταιρεία του Εκμισθωτή, ήτοι στην[5] Allianz Hellas S.A.. Μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας στην εφαρμογή Dribe και στην ιστοσελίδα www.dribe.gr. Η υποχρέωση αναφοράς του Μισθωτή περιλαμβάνει επίσης μικρά βαθουλώματα, ζημίες από χτύπημα πέτρας και επιφανειακές ζημιές.

Σε περίπτωση βλάβης, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία οδικής ασφάλειας του Εκμισθωτή. Τα στοιχεία επικοινωνίας για την υπηρεσία κινητικότητας του Εκμισθωτή βρίσκονται στην εφαρμογή Dribe και στην ιστοσελίδα www.dribe.gr

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Εάν ο Μισθωτής επιθυμεί να επιστρέψει το Όχημα, η επιστροφή πρέπει να γίνει στην στην ίδια τοποθεσία από όπου και παρελήφθη, όπως αναφέρεται στην Εφαρμογή.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Ο Μισθωτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει, εν όλω ή εν μέρει, τα δικαιώματα και/ή τις υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης Μίσθωσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Εκμισθωτή, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο.

Ο Εκμισθωτής δικαιούται να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβαση Μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων που έχουν συναφθεί σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών και παρόμοια θέματα. Ωστόσο, μια τέτοια μεταβίβαση μπορεί να θεωρηθεί ουσιώδης μεταβολή και στην περίπτωση αυτή ο Μισθωτής θα ειδοποιηθεί σύμφωνα με τον Όρο 13 των Γενικών Όρων Μίσθωσης.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Ο Εκμισθωτής δικαιούται να επιφέρει αλλαγές στους όρους της Σύμβασης Μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένων των τιμών και αμοιβών, όπως αναφέρεται στον Όρο 13 των Γενικών Όρων Μίσθωσης. Σημαντικές αλλαγές θα κοινοποιούνται στον Μισθωτή με προειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών πριν από το τέλος μιας περιόδου μίσθωσης και, κατά τη διάρκεια της περιόδου ειδοποίησης, ο Μισθωτής μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Μίσθωσης με προειδοποίηση 7 ημερών, ανεξάρτητα από τη Δεσμευτική Περίοδο.

Τυχόν σημαντικές αλλαγές θα κοινοποιούνται προσωπικά στον Μισθωτή, για παράδειγμα, μέσω email ή SMS, όπως καθορίζεται στην ενότητα «Επικοινωνία» στη Σύμβαση Μίσθωσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Μισθωτής υποχρεούται να παρέχει στον Εκμισθωτή τα τρέχοντα προσωπικά του στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας, όπως email, αριθμό τηλεφώνου κ.λπ.

Η επικοινωνία μεταξύ του Μισθωτή και του Εκμισθωτή, συμπεριλαμβανομένων των ειδοποιήσεων για τυχόν αλλαγές στην παρούσα και των αιτημάτων για αποδοχή σημαντικών αλλαγών από τον Μισθωτή, θα θεωρείται ότι ελήφθη από τον Μισθωτή όταν το μήνυμα αποσταλεί μέσω ειδοποίησης push στην εφαρμογή Dribe και στη συνέχεια σταλεί σε αυτόν με email ή SMS.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με την επιβεβαίωση της παρούσας Σύμβασης Μίσθωσης, ο Μισθωτής δηλώνει ότι γνωρίζει και έχει αποδεχθεί το σύνολο των συμβατικών κειμένων, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Όρων Μίσθωσης του Εκμισθωτή, των Όρων για την αυτόματη πληρωμή με κάρτα, του τιμοκαταλόγου, της πολιτικής απορρήτου και των πρωτόκολλων παραλαβής και επιστροφής που εκδόθηκαν από τον Εκμισθωτή. Οι Όροι Μίσθωσης είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή στην εφαρμογή του Dribe για κινητά και στον ιστότοπο του Dribe www.dribe.gr/legal/general-rental-terms-and-conditions

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας καταναλωτή.

Ο Μισθωτής υποχρεούται να φέρει μαζί του τη Σύμβαση Μίσθωσης κατά τη διάρκεια της οδήγησης και να την επιδεικνύει στην αστυνομία κατόπιν αιτήματος.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Σύμβαση Μίσθωσης συνάπτεται και γίνεται αποδεκτή από τον Μισθωτή και αποθηκεύεται ψηφιακά από τον Εκμισθωτή. Ένα αντίγραφο της συναφθείσας Σύμβασης Μίσθωσης θα διατίθεται στον Μισθωτή μέσω της εφαρμογής Dribe και μπορεί να μεταφορτωθεί από τον Μισθωτή ως PDF.

To πρωτόκολλο παράδοσης του Οχήματος, το πρωτόκολλο επιστροφής του Οχήματος και κάθε αναφορά τη κατάστασης του Οχήματος συντάσσονται σε δύο αντίγραφα, από τα οποία ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής λαμβάνουν από ένα αντίγραφο.

Ημερομηνία [PLANNED PICK-UP DATE]

[NAME OF CO-DRIVER 1]

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: [CPR NUMBER OF CO-DRIVER 1]

Αρ. άδειαςοδήγησης : [DRIVERS LICENSE NUMBER OF CO-DRIVER 1]

(ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΝΟΔΗΓΟ)