Όροι και προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Μίσθωσης

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Μίσθωσης

1.     Εφαρμογή Όρων και Προϋποθέσεων

1.1.   Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις ("Όροι Μίσθωσης") ισχύουν για τη χρήση των υπηρεσιών μίσθωσης οχημάτων της Kosmocar (Dribe) ("Υπηρεσίες") ως πελάτης ("Μισθωτής" ή "εσείς") από τη Dribe ("Εκμισθωτής") κατά την μίσθωση οχήματος.

1.2.   Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας και συνάπτοντας Σύμβαση Μίσθωσης με την Kosmocar (Dribe), αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων Όρων Μίσθωσης, παρακαλούμε όπως παύσετε τη χρήση των Υπηρεσιών μας.

1.3.   Οι παρόντες Όροι διέπουν την μίσθωση οχημάτων από τη Kosmocar (Dribe) και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμβάσεις, δηλώσεις ή συνεννοήσεις, γραπτές ή προφορικές, μεταξύ εσάς και της Kosmocar (Dribe).

1.4.   Η Kosmocar (Dribe) μπορεί να ενημερώνει κατά καιρούς αυτούς τους Όρους Μίσθωσης και οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύουν μετά τη δημοσίευση στην εφαρμογή μας ή άλλη ειδοποίηση που σας παρέχεται. Η συνέχιση της χρήσης των Υπηρεσιών μας μετά από τέτοιες αλλαγές συνιστά αποδοχή των αναθεωρημένων Όρων Μίσθωσης.

1.5.   Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε αυτούς τους Όρους Μίσθωσης προτού συνάψετε μία Σύμβαση Μίσθωσης με την Kosmocar (Dribe). Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε διευκρινίσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους Μίσθωσης, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών της Kosmocar (Dribe). 2.     Δικαιώματα ιδιοκτησίας

2.1. Ο Μισθωτής δικαιούται να χρησιμοποιεί το Όχημα μόνον σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη Σύμβαση Μίσθωσης και στους παρόντες Όρους Μίσθωσης.

2.2. Ο Εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την τοποθέτηση πινακίδων και ετικετών στο Όχημα.

2.3. Οι ονομασίες τύπων, οι σειριακοί αριθμοί και τυχόν άλλα αναγνωριστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του Οχήματος δεν πρέπει να αλλοιώνονται ή να αφαιρούνται.

2.4. Ο Μισθωτής απαγορεύεται να προβεί σε πώληση, ενεχυρίαση, χρήση ως εγγύηση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή νόμιμης διάθεσης του Οχήματος.

2.5. Ο Μισθωτής απαγορεύεται να κάνει τροποποιήσεις ή μετατροπές στο Όχημα και δεν είναι εξουσιοδοτημένος να αντικαταστήσει οποιοδήποτε από τα εξαρτήματά του.

2.6. Ο Μισθωτής δεν επιτρέπεται να εγκαταστήσει συσκευές OBD στο Όχημα.

2.7. Ο Εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους Οχημάτων σε τοποθεσία που καθορίζεται από τον Εκμισθωτή, υπό την προϋπόθεση ελάχιστης προθεσμίας προειδοποίησης 7 ημερών. 3.     Χρήση και Εφαρμογή

3.1. Το Όχημα δεν πρέπει να υπεκμισθωθεί, να δανειστεί ή να παραχωρηθεί σε τρίτο. Εάν η χρήση του Οχήματος παραχωρηθεί σε κάποιον άλλο εκτός από τον Μισθωτή, ο εν λόγω οδηγός πρέπει να αναφέρεται ρητά στη Μίσθωση.

3.2. Το Όχημα προορίζεται για χρήση αποκλειστικά εντός της Ελληνικής επικράτειας[1]

3.3. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα εντός του Οχήματος. Σε περίπτωση παράβασης, ο Μισθωτής θα επιβαρύνεται με τα έξοδα καθαρισμού, όπως καθορίζεται στον Τιμοκατάλογο του Εκμισθωτή («Τιμοκατάλογος»). Ο Τιμοκατάλογος επισυνάπτεται στη Σύμβαση Μίσθωσης και είναι επίσης διαθέσιμος στην εφαρμογή και τον ιστότοπο της Dribe για κινητά.

3.4. Σε περίπτωση μεταφοράς κατοικίδιων, ο Μισθωτής θα επιβαρύνεται με τα έξοδα καθαρισμού, όπως ορίζεται στον Τιμοκατάλογο του Εκμισθωτή.

3.5. Το Όχημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για μίσθωση, οδήγηση σε πίστα, οποιονδήποτε τύπο εμπορικής μεταφοράς επιβατών ή φορτίου, ή για άλλη δραστηριότητα που απαιτεί ειδική άδεια.

3.6. Εάν το Όχημα χρησιμοποιηθεί κατά παράβαση της Σύμβασης Μίσθωσης, των Όρων Μίσθωσης ή της ισχύουσας νομοθεσίας, ο Εκμισθωτής δικαιούται να ανακτήσει το Όχημα χωρίς προειδοποίηση. Τυχόν σχετικό κόστος θα βαρύνει τον Μισθωτή, ο οποίος είναι επίσης υποχρεωμένος να πληρώσει το συμφωνηθέν μίσθωμα για το Όχημα για το υπόλοιπο μέρος της Περιόδου Μίσθωσης. Ο Μισθωτής αναγνωρίζει ότι το Όχημα είναι εξοπλισμένο με εντοπισμό GPS. 4.     Πληρωμή μισθώματος

4.1   Ο μισθωτής θα καταβάλει το μίσθωμα όπως αναφέρεται στη Σύμβαση Μίσθωσης.

4.2   Οι ημερομηνίες οφειλής του μισθώματος ή για τις επαναλαμβανόμενες πληρωμές μισθώματος καθορίζονται στη Σύμβαση Μίσθωσης.

4.3   Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του μισθώματος ή άλλων οφειλόμενων ποσών βάσει της Σύμβασης Μίσθωσης, ο Μισθωτής θα είναι υπόχρεος να καταβάλει τόκους υπερημερίας και έξοδα υπενθύμισης, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας .

4.4   Μόνο οι πιστωτικές κάρτες Visa ή Mastercard μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τρόποι πληρωμής. Ο Μισθωτής υποχρεούται να διασφαλίσει ότι υπάρχουν επαρκή κεφάλαια και ότι η πιστωτική κάρτα είναι σε ισχύ. Ο Μισθωτής αναγνωρίζει ότι ο Εκμισθωτής χρεώνει αυτόματα το τμήμα Visa για πληρωμή, εάν ο Μισθωτής διαθέτει Visa με περισσότερους του ενός κατόχους. Σε περίπτωση αντικατάστασης της κάρτας, ο Μισθωτής πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως τον Εκμισθωτή ενημερώνοντας τα στοιχεία της κάρτας στην αίτηση του Εκμισθωτή.

4.5   Για τις αυτόματες πληρωμές με κάρτα, εκτός από τους Όρους Μίσθωσης, ισχύουν και οι «Όροι αυτόματης πληρωμής με κάρτα» (που παρέχονται μαζί με τους Όρους Μίσθωσης). Αυτοί οι όροι μπορούν να βρεθούν ανά πάσα στιγμή στην Εφαρμογή Dribe ή στον ιστότοπο της Dribe : dribe.gr/legal/terms-for-automatic-card-payment

4.6   Το μίσθωμα που αναφέρεται στη Σύμβαση Μίσθωσης παραμένει σταθερό καθ' όλη την Περίοδο Μίσθωσης και περιλαμβάνει τη μίσθωση του Οχήματος, τέλη κυκλοφορίας, αστική ευθύνη και μικτή ασφαλιστική κάλυψη (με απαλλασσόμενο ποσό των €500[2] ανά αξίωση), ελαστικά, έξοδα service και συντήρησης, με την επιφύλαξη των περιορισμών που περιγράφονται στους παρόντες Όρους Μίσθωσης.

4.7   Απώλεια ή ολική καταστροφή του Οχήματος λόγω γεγονότος που δεν μπορεί να αποδοθεί στον Εκμισθωτή δεν απαλλάσσει το Μισθωτή από την καταβολή του μισθώματος. 5.     Παραλαβή / Επιστροφή

5.1   Η τοποθεσία και ο χρόνος παραλαβής καθορίζονται στη Σύμβαση Μίσθωσης και στην εφαρμογή Dribe. Ο Μισθωτής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή του μισθώματος με έναρξη από τον συμφωνημένο χρόνο παραλαβής, ανεξάρτητα από το αν ο Μισθωτής επιλέξει να παραλάβει το Όχημα σε μεταγενέστερο χρόνο.

5.2   Κατά την παραλαβή, ο Μισθωτής πρέπει να επιθεωρήσει αμέσως το Όχημα. Ξεκινώντας τη χρήση του Οχήματος, ο Μισθωτής επιβεβαιώνει ότι το Όχημα έχει παραληφθεί σε καλή και συμμορφούμενη με τη νομοθεσία κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των φρένων, του συστήματος διεύθυνσης, των συσκευών σηματοδότησης και των φώτων πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Εάν ο Μισθωτής ανακαλύψει οποιαδήποτε ελαττώματα ή ελλείψεις στο Όχημα κατά την επιθεώρηση, αυτό πρέπει να αναφερθεί αμέσως στον Εκμισθωτή πριν από τη χρήση του Οχήματος.

5.3   Από τη στιγμή της παραλαβής του Οχήματος μέχρι την επιστροφή του στον Εκμισθωτή, ο Μισθωτής/οδηγός δεσμεύεται να μην αφήνει τα κλειδιά του Οχήματος εντός αυτού όταν δεν το χρησιμοποιεί. Προϋπόθεση για την ασφαλιστική κάλυψη είναι να μην μένουν τα κλειδιά του Οχήματος εντός αυτού, όπως αναφέρεται στο σημείο 10.5. 6.     Ευθύνη Εκμισθωτή

6.1   Ο Εκμισθωτής αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε απώλεια ή άλλες επακόλουθες ζημιές που μπορεί να προκύψουν από καθυστερήσεις παράδοσης από το Μισθωτή, ή ελαττώματα στο Όχημα που υπέστη ο Μισθωτής.

6.2   Σε περίπτωση ελαττωμάτων του Οχήματος, ο Μισθωτής υποχρεούται να αποδεχθεί τα μέτρα αποκατάστασης. Εάν δεν είναι δυνατή η αποκατάστασή τους, ο Εκμισθωτής μπορεί να επιλέξει να αντικαταστήσει το Όχημα ή να καταγγείλει τη Σύμβαση Μίσθωσης σύμφωνα με τον όρο10.4.

6.3   Ο Εκμισθωτής δεν ευθύνεται για προσωπικά αντικείμενα που έχουν καταστραφεί, χαθεί ή ξεχαστεί κατά τη διάρκεια ή μετά την Περίοδο Μίσθωσης.

6.4   Ο Εκμισθωτής δεν ευθύνεται για λόγους ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, βλαβών ή έλλειψης πρόσβασης σε συστήματα πληροφορικής, πανδημιών, βανδαλισμών, κλοπής και άλλων γεγονότων πέρα από τον έλεγχο του Εκμισθωτή, είτε επηρεάζουν τον Εκμισθωτή είτε έναν υπεργολάβο αυτού.

6.5   Ο Εκμισθωτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από τη χρήση του Οχήματος από τον Μισθωτή, συμπεριλαμβανομένης της ζημίας σε ιδιοκτησία τρίτων, εκτός εάν ο Εκμισθωτής είναι υπαίτιος για την εν λόγω απώλεια ή ζημία. 7.     Ευθύνη Μισθωτή

7.1   Εάν ο Μισθωτής ανακαλύψει κατά τη διάρκεια της Περιόδου Μίσθωσης ότι το Όχημα δεν συμμορφώνεται με τους συμφωνηθέντες όρους, ο Μισθωτής πρέπει να ενημερώσει τον Εκμισθωτή αμέσως μετά την ανακάλυψη του ελαττώματος ή της δυσλειτουργίας.

7.2   Ο Μισθωτής είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους ιδιωτικούς και δημόσιους κανόνες που διέπουν τη χρήση του Οχήματος και τη λήψη των απαραίτητων αδειών. Ο Μισθωτής αναλαμβάνει τον κίνδυνο να ληφθούν οι απαιτούμενες άδειες και να μην ανακληθούν.

7.3   Ο Μισθωτής θα αποζημιώνει τον Εκμισθωτή έναντι οποιασδήποτε ευθύνης που μπορεί να φέρει ο Εκμισθωτής έναντι των δημοσίων αρχών ή ιδιωτών λόγω της χρήσης του Οχήματος από τον Μισθωτή, συμπεριλαμβανομένης της μη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία ή της μη λήψης των απαιτούμενων αδειών.

7.4   Ο Μισθωτής πρέπει να ανεφοδιάζει το Όχημα μόνο με τον σωστό τύπο καυσίμου. Ο Μισθωτής θα τηρεί τον Εκμισθωτή αζήμιο για οποιαδήποτε απώλεια που σχετίζεται με τον ανεφοδιασμό λάθος τύπου καυσίμου.

7.5   Ο Μισθωτής δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το όχημα ενώ βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων ναρκωτικών ουσιών.

7.6   Ο Μισθωτής ευθύνεται για τυχόν παραβάσεις του νόμου που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Μίσθωσης και σχετίζονται με τη χρήση του Οχήματος από τον Μισθωτή/Οδηγό, ως εάν να ήταν αυτός ο ιδιοκτήτης του Οχήματος. Ο Μισθωτής είναι υπεύθυνος για όλα τα τέλη, πρόστιμα και χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των τελών διοδίων, που προκύπτουν από τη χρήση του Οχήματος κατά την Περίοδο Μίσθωσης έως ότου επιστραφεί το Όχημα στον Εκμισθωτή. Ο Μισθωτής συμφωνεί ότι ο Εκμισθωτής δικαιούται να χρεώσει τα εν λόγω έξοδα στην πιστωτική κάρτα του Μισθωτή, μαζί με το κόστος διαχείρισης που καθορίζεται στον Τιμοκατάλογο του Εκμισθωτή.

8.     Συντήρηση

8.1   Η Σύμβαση Μίσθωσης περιλαμβάνει service και μηχανική συντήρηση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένων του κόστους εργασίας, των ανταλλακτικών, των ελέγχων και των αλλαγών λαδιών.

8.2   Ωστόσο, ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το Όχημα στην ίδια κατάσταση με αυτήν που βρισκόταν κατά το χρόνο της παράδοσης, χωρίς φθορά πέρα από τη συνήθη. Ο Μισθωτής πρέπει να τηρεί σχολαστικά τις οδηγίες συντήρησης που παρέχονται στα εγχειρίδια οδηγιών του κατασκευαστή και σε παρόμοια έντυπα.

8.3   Εάν το Όχημα απαιτεί service, επισκευές ή εργασίες που βασίζονται σε εργοστασιακή ανάκληση κατά τη διάρκεια της Περιόδου Μίσθωσης, ο Μισθωτής πρέπει να φέρει το Όχημα σε τοποθεσία που έχει ορίσει ο Εκμισθωτής. Εάν μια λυχνία service αρχίσει να ανάβει στο Όχημα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Μίσθωσης, ο Μισθωτής πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον Εκμισθωτή. Σε τέτοια περίπτωση, ο Μισθωτής υποχρεούται επίσης να φέρει το Όχημα για έλεγχο, εφόσον ο Εκμισθωτής το κρίνει απαραίτητο.

8.4   Ο Μισθωτής θα θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιεσδήποτε επακόλουθες ζημιές που μπορεί να προκύψουν λόγω μη συμμόρφωσης με τους όρους 8.2 και 8.3, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης οποιασδήποτε εγγύησης.

8.5   Ο Μισθωτής δεν πρέπει να επιχειρήσει να συντηρήσει ή να επισκευάσει ο ίδιος το Όχημα, αλλά πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με τον Εκμισθωτή προκειμένου ο τελευταίος να τον καθοδηγήσει για επίσκεψη σε έναν από τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες service του Εκμισθωτή. Η διαθεσιμότητα ενός αυτοκινήτου εξυπηρέτησης εξαρτάται από τον εκάστοτε συνεργάτη service και ο Εκμισθωτής δεν παρέχει αυτοκίνητο εξυπηρέτησης στον χρήστη.

8.6   Εάν το Όχημα του Μισθωτή ρυμουλκηθεί σε συνεργάτη/συνεργείο service μέσω της Οδικής Βοήθειας της σχετικής μάρκας αυτοκινήτου και χρειάζονται περισσότερες από 24 ώρες από την αρχική επικοινωνία του Μισθωτή με την Οδική Βοήθεια για να καταστεί και πάλι λειτουργικό το Όχημα, ο Μισθωτής μπορεί να ζητήσει δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης από το αντίστοιχο συνεργείο. Το αυτοκίνητο εξυπηρέτησης θα παρασχεθεί την πρώτη εργάσιμη ημέρα εάν το Όχημα του Μισθωτή μεταφερθεί στο συνεργείο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή των επίσημων αργιών. Ο Εκμισθωτής δεν παρέχει αυτοκίνητο εξυπηρέτησης.

8.7   Εάν ο Μισθωτής δεν επιστρέψει το Όχημα στον Εκμισθωτή στο τέλος της μίσθωσης μετά από προηγούμενο αίτημα του Εκμισθωτή, η παράλειψη αυτή θα θεωρηθεί ουσιώδης παράβαση της Σύμβασης Μίσθωσης και ο Εκμισθωτής θα δικαιούται να προβεί σε χρέωση του Μισθωτή σύμφωνα με τον τρέχοντα Τιμοκατάλογο της Dribe. 9.     Κίνδυνος

9.1   Ο Μισθωτής φέρει τον κίνδυνο καταστροφής, φθοράς, ζημιάς ή απώλειας του Οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής, από τη στιγμή που το Όχημα παραλαμβάνεται και περιέρχεται στην κατοχή του Μισθωτή ή του Οδηγού, μέχρι τη στιγμή που το Όχημα επιστραφεί στον Εκμισθωτή κατά τον καθορισμένο Χρόνο Επιστροφής και στην Τοποθεσία Επιστροφής.

9.2   Σε περίπτωση που ο Μισθωτής επιλέξει να επιστρέψει το Όχημα στον Εκμισθωτή χωρίς έλεγχο εποπτευόμενο από τον Εκμισθωτή, ο Μισθωτής αναλαμβάνει επιπλέον την ευθύνη για τυχόν ζημιές που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια του εν λόγω μη εποπτευόμενου ελέγχου. Ο εν λόγω μη εποπτευόμενος έλεγχος διενεργείται εντός 2 εργάσιμων ημερών από την επιστροφή του Οχήματος, με δυνατότητα παράτασης λόγω Σαββατοκύριακου και αργιών. Κατά συνέπεια, ο Εκμισθωτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιές που δεν καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια εποπτευόμενου ελέγχου.

9.3   Ο Μισθωτής ευθύνεται για έξοδα που προκύπτουν από ζημιές, ατυχήματα, κλοπές κ.λπ., στο βαθμό που οι ζημιές αυτές δεν καλύπτονται από την ασφάλιση που αναφέρεται στον όρο11.

9.4   Εάν το Όχημα καταστραφεί ή υποστεί ζημία - ανεξάρτητα από την αιτία - ο Μισθωτής πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον Εκμισθωτή σχετικά με το γεγονός αυτό.

9.5   Με την αποδοχή της Σύμβασης Μίσθωσης και των παρόντων Όρων Μίσθωσης, ο Μισθωτής απαλλάσσει τον Εκμισθωτή από κάθε ευθύνη για απώλεια ή ζημιά σε αντικείμενα που ο Μισθωτής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο μπορεί να έχει εγκαταλείψει, αποθηκεύσει ή μεταφέρει στο Όχημα πριν ή κατά τη διάρκεια της Περιόδου Μίσθωσης. Ο Μισθωτής συμφωνεί επίσης να αποζημιώσει τον Εκμισθωτή για οποιεσδήποτε αξιώσεις για ζημίες ή έξοδα που προκύπτουν από τέτοια απώλεια ή ζημία και ο Μισθωτής θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Εκμισθωτή και θα αποζημιώσει τυχόν έξοδα που προκύπτουν σχετικά. 10. Καταγγελία της Σύμβασης Μίσθωσης

10.1                  Ο Μισθωτής αναγνωρίζει κι αποδέχεται ότι δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης κατά την Περίοδο Μίσθωσης του Οχήματος, δεδομένου ότι η μίσθωση πραγματοποιείται μέσω της Εφαρμογής και επομένως συνεπάγεται την πλήρη παροχή της σχετικής υπηρεσίας από τον Εκμισθωτή. Πιο συγκεκριμένα, όταν ο Μισθωτής ξεκινά μια μίσθωση επιλέγοντας τη σχετική επιλογή μέσω της Εφαρμογής Dribe, (i) αιτείται και εγκρίνει την έναρξη παροχής της υπηρεσίας μίσθωσης κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, και (ii) θεωρείται ότι έχει παράσχει τη συγκατάθεσή του/της για την παραίτηση του/της από το δικαίωμα υπαναχώρησης. 10.2                   Εκτός εάν άλλως προβλέπεται από αναγκαστική διάταξη νόμου, ο Μισθωτής δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Μίσθωσης μόνο μετά τη λήξη της Περιόδου Δέσμευσης που αναφέρεται στη Σύμβαση Μίσθωσης. Ωστόσο, ο Μισθωτής παραμένει υπόχρεος για την πληρωμή των μισθωμάτων μέχρι τη στιγμή που το Όχημα θα επιστραφεί στον Εκμισθωτή.

10.3                   Ο Μισθωτής μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Μίσθωσης επιστρέφοντας το Όχημα και ακολουθώντας τη διαδικασία επιστροφής στην εφαρμογή για κινητά της Dribe, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στη Σύμβαση Μίσθωσης.

10.4                   Εκτός εάν άλλως προβλέπεται από αναγκαστική διάταξη νόμου, σε περίπτωση που το Όχημα επιστραφεί πριν από τη λήξη της Περιόδου Δέσμευσης, ο Μισθωτής δεν θα δικαιούται επιστροφή χρημάτων για μη δεδουλευμένες ημέρες μίσθωσης. Εάν η Σύμβαση Μίσθωσης τερματιστεί μετά την Περίοδο Δέσμευσης σχετικά με τη Σύμβαση Μίσθωσης για την υπηρεσία Everyday Ride, ο Μισθωτής θα δικαιούται αναλογική επιστροφή χρημάτων για τον αριθμό των ημερών μίσθωσης που δεν χρησιμοποιήθηκαν, για τις οποίες ο Μισθωτής έχει πραγματοποιήσει πληρωμή. 11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

11.1                   Η μικτή ασφάλιση και η ασφάλιση αστικής ευθύνης περιλαμβάνονται στο Μίσθωμα, αλλά ο Μισθωτής είναι υπεύθυνος για ζημιές μέχρι το ποσό της απαλλαγής (για την περίπτωση της μικτής ασφάλισης). To ποσό της απαλλαγής για τον Μισθωτή ανέρχεται κατ’ ανώτατο στο ποσό των 1.000 Ευρώ ανά ασφαλιστική περίπτωση.

11.2                   Η ασφαλιστική κάλυψη απαιτεί ο Μισθωτής ή ο οδηγός του οχήματος να είναι αποκλειστικά τα πρόσωπα που αναφέρονται στη Σύμβαση Μίσθωσης και να είναι τουλάχιστον 18 ετών (εκτός εάν ο Μισθωτής ή ο οδηγός είναι νέος οδηγός (Young Driber) και έχει αγοράσει ασφάλεια Young Driber) και κατέχει άδεια οδήγησης σε ισχύ[3] .

11.3                   Ο σύζυγος/σύντροφος και τα εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 26 ετών περιλαμβάνονται στην ασφαλισμένη ομάδα του Μισθωτή, εάν αναφέρονται στη Σύμβαση Μίσθωσης με τα σωστά στοιχεία και έχουν την ίδια διεύθυνση κατοικίας. Οι ασφαλισμένοι απαιτείται να διαθέτουν έγκυρη και σε ισχύ άδεια οδήγησης Προσωρινές άδειες οδήγησης δεν γίνονται δεκτές.

11.4                   Τα τέκνα του Μισθωτή κάτω των 21 ετών μπορούν να ασφαλιστούν με επιπλέον χρέωση €40 /μήνα. Η κάλυψη απαιτεί τα συνασφαλισμένα άτομα να είναι άνω των 18 ετών, να αναφέρονται στη Σύμβαση Μίσθωσης με τα σωστά στοιχείας και να έχουν άδεια οδήγησης για την Ελλάδα σε ισχύ (προσωρινές άδειες οδήγησης είναι μη αποδεκτές).

11.5                   Η ασφαλιστική κάλυψη απαιτεί τα κλειδιά του Οχήματος να μην καταλείπονται στο Όχημα όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται.

11.6                   Η ασφαλιστική κάλυψη απαιτεί να μην καταλείπονται με ορατό τρόπο αντικείμενα στο Όχημα, συμπεριλαμβανομένου του μη μόνιμα εγκατεστημένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

11.7                   Η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να στραφεί κατά του Μισθωτή ή του Οδηγού του οχήματος για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών, εάν το Όχημα οδηγείται από πρόσωπο που δεν διαθέτει άδεια οδήγησης σε ισχύ, εάν το Όχημα οδηγείται από πρόσωπο που δεν αναφέρεται ως Μισθωτής ή οδηγός στη Σύμβαση Μίσθωσης, ή εάν η ζημία προκαλείται από δόλο ή βαριά αμέλεια, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

11.8                   Ο Μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προστατεύει τα συμφέροντα του Εκμισθωτή σε περίπτωση ζημιάς, ή επέλευσης άλλων ασφαλιστικών περιπτώσεων ως εξής:

11.8.1 Άμεση αναφορά οποιασδήποτε ζημίας προκύψει κατά τη διάρκεια της Περιόδου Μίσθωσης στην ασφαλιστική εταιρεία του Εκμισθωτή.

11.8.2 Λήψη ονομάτων, διευθύνσεων και ασφαλιστικών πληροφοριών όλων των εμπλεκόμενων μερών και τυχόν μαρτύρων, καθώς και αριθμών κυκλοφορίας όλων των εμπλεκόμενων οχημάτων.

11.8.3 Μη αναγνώριση ευθύνης.

11.8.4 Μη εγκατάλειψη του οχήματος χωρίς να έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

11.8.5 Άμεση ειδοποίηση της αστυνομίας, εάν πρέπει να προσδιοριστεί η υπαιτιότητα άλλου μέρους, ή εάν υπάρχει τραυματισμός.

11.8.6 Συμπλήρωση και υποβολή εντύπου ασφαλιστικής απαίτησης κατόπιν αιτήματος του Εκμισθωτή, ή της ασφαλιστικής εταιρείας του Εκμισθωτή.

11.9 Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ασφαλιστικής κάλυψης.

11.10 Ο Μισθωτής υποχρεούται να αναφέρει αμέσως οποιαδήποτε ζημία προκύψει κατά την Περίοδο Μίσθωσης πριν επιστρέψει το Όχημα, σε συνεννόηση με τον Εκμισθωτή.

12. Παραβιάσεις της Σύμβασης Μίσθωσης

12.1                   Ο Εκμισθωτής μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Μίσθωσης, να ανακτήσει το Όχημα και να διεκδικήσει πλήρη αποζημίωση για την απώλειά του, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μισθωμάτων για το υπόλοιπο μέρος της Περιόδου Μίσθωσης, εάν ο Μισθωτής αθετήσει ουσιωδώς τις υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης Μίσθωσης ή των παρόντων Όρων Μίσθωσης. Στην περίπτωση αυτή, ο Μισθωτής δεν δικαιούται αντικατάσταση οχήματος ή αποζημίωση.

12.2                   Οι ακόλουθες περιστάσεις θεωρούνται ουσιώδης παραβίαση. Η απαρίθμηση είναι ενδεικτική . Θα θεωρηθεί ουσιώδης παραβίαση εάν ο Μισθωτής:

12.2.1 Δεν καταβάλλει ληξιπρόθεσμα ποσά ή άλλα οφειλόμενα ποσά.

12.2.2 Κάνει κακή χρήση ή κατάχρηση του Οχήματος, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της επικίνδυνης οδήγησης σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της ποινικής νομοθεσίας, ή της αδυναμίας λήψης των απαραίτητων δημόσιων αδειών.

12.2.3 Παραλείπει να επιστρέψει το Όχημα στον Εκμισθωτή κατά το συμφωνημένο Χρόνο Επιστροφής όταν η Σύμβαση Μίσθωσης έχει λυθεί (και δεν παρατείνεται αυτόματα εάν αυτό αποτελεί επιλογή σύμφωνα με τη Σύμβαση Μίσθωσης).

12.2.4 Παραμελεί τη συντήρηση του Οχήματος όπως ρυθμίζεται στην ενότητα 7.

12.2.5 Αρνείται την πρόσβαση στον Εκμισθωτή ή σε συνεργάτη του για έλεγχο του οχήματος μετά από εύλογη προειδοποίηση 7 ημερών.

12.2.6 Υπομισθώνει ή επιτρέπει σε άλλα μη εγκεκριμένα στη Σύμβαση Μίσθωσης πρόσωπα να χρησιμοποιούν το Όχημα, είτε εν όλω είτε εν μέρει.

12.3                   Εάν η αστυνομία ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή κρίνει ότι το Όχημα έχει χρησιμοποιηθεί για παράνομους ή ακατάλληλους σκοπούς κατά τη διάρκεια της Περιόδου Μίσθωσης, μπορεί να κατάσχει το Όχημα χωρίς κανένα δικαίωμα για τον Μισθωτή σε όχημα αντικατάστασης ή χρηματική αποζημίωση.

12.4               Το όχημα, εφόσον είναι σταματημένο μπορεί να απενεργοποιηθεί απομακρυσμένα από τον Εκμισθωτή εάν ο Μισθωτής παραβιάσει τη Σύμβαση Μίσθωσης και δεν επιστρέψει το Όχημα στον Εκμισθωτή. Για λόγους ασφαλείας, ο Μισθωτής θα ειδοποιηθεί μέσω email για το πότε θα αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος στο κάτω μέρος του Οχήματος. Η παροχή ρεύματος θα αποσυνδεθεί την καθορισμένη ώρα ή όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτήν.

12.5                   Σε σχέση με την ανάκτηση του Οχήματος, ο Μισθωτής θα τιμολογηθεί για την ανάκτηση σύμφωνα με τον τρέχοντα Τιμοκατάλογο του Εκμισθωτή. 13. Επιστροφή Οχήματος

13.1                   Το Όχημα θα επιστραφεί στον Εκμισθωτή στην ίδια κατάσταση που βρισκόταν κατά τη στιγμή της παραλαβής χωρίς φθορά πέρα από τη συνήθη. Επιπλέον, το Όχημα πρέπει να καθαριστεί, να σκουπιστεί με ηλεκτρική σκούπα, να πλυθεί και να αδειάσει από προσωπικά αντικείμενα σύμφωνα με τις οδηγίες του Εκμισθωτή για τη διαδικασία Επιστροφής στην αίτηση του Εκμισθωτή. Το Όχημα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα κλειδιά και τυχόν κάρτες-κλειδιά, κωδικούς ραδιοφώνου, βιβλία service και εγχειρίδια οδηγιών που δόθηκαν κατά τη στιγμή της παραλαβής.

13.2                   Το Όχημα πρέπει να επιστραφεί με γεμάτο ρεζερβουάρ καυσίμου. Διαφορετικά, ο Μισθωτής θα επιβαρυνθεί με σχετική χρέωση. Η χρέωση αυτή καθορίζεται στον Τιμοκατάλογο του Εκμισθωτή, ο οποίος παρασχέθηκε μαζί με τη Σύμβαση Μίσθωσης και τους Όρους Μίσθωσης.

13.3                   Όταν επιστραφεί το Όχημα, ο Μισθωτής θα λάβει μια απόδειξη επιστροφής μέσω της εφαρμογής για κινητά της Dribe. Ο Μισθωτής πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία Επιστροφής που καθορίζεται στην ανωτέρω εφαρμογή της Dribe.

13.4                   Στη συνέχεια, ο Εκμισθωτής θα επιθεωρήσει το Όχημα και θα συντάξει μια αναφορά ζημιάς εάν η κατάσταση του οχήματος υπερβαίνει την συνήθη φθορά κατά τη χρήση. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε: ζημιά από χτύπημα πέτρας ή ρωγμές στα κρύσταλλα , γρατσουνιές στο χρώμα (που δεν μπορούν να γυαλιστούν), γρατσουνιές/τρύπες/βαθουλώματα στο εσωτερικό, ζημιές, εγκατάσταση εξοπλισμού aftermarket, παράθυρα και ελαστικά, καθώς και περιπτώσεις όπου η καμπίνα επηρεάζεται από καπνό ή άλλες οσμές.

13.5                   Ο Εκμισθωτής παρέχει τη δυνατότητα στον Μισθωτή να ζητήσει επιθεώρηση του Οχήματος κατά την επιστροφή εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Σκοπός της επιθεώρησης είναι να εντοπιστούν ζημιές, ελαττώματα και ατέλειες, χωρίς όμως να λάβει χώρα τιμολόγηση. Προϋπόθεση για να γίνει η επιθεώρηση είναι να έχει γίνει προκράτηση και να έχει πλυθεί και καθαριστεί το αυτοκίνητο. Η μη συμμόρφωση θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη διεξαγωγή της επιθεώρησης και ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για ζημιές, ελαττώματα και ατέλειες, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για την παραίτηση από τη διαδικασία επιθεώρησης. Η επιθεώρηση δεν περιλαμβάνει τιμές για την επισκευή ζημιών και ελαττωμάτων.

13.6                   Τα έξοδα για επισκευές ζημιών που δεν αποδίδονται στη συνήθη φθορά κατά τη χρήση θα καθοριστούν και θα χρεωθούν στον Μισθωτή.

13.7                   Εάν η επιθεώρηση του Οχήματος αποκαλύψει ζημιές που καλύπτονται από τη μικτή ασφάλιση του Οχήματος, ο Μισθωτής είναι υπεύθυνος για το ποσό απαλλαγής που καθορίζεται στη Σύμβαση Μίσθωσης και πρέπει να συμπληρώσει ένα έντυπο ασφαλιστικής αξίωσης και να συνδράμει τον Εκμισθωτή στις συνεννοήσεις του με την ασφαλιστική του εταιρεία. Ο Μισθωτής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των επισκευών για ζημιές που δεν καλύπτονται από τη μικτή ασφάλιση σύμφωνα με τον Τιμοκατάλογο. Ορισμένες ζημιές εμπίπτουν σε ένα ελάχιστο όριο για το οποίο δεν ευθύνεται ο Μισθωτής. Περιγραφή αποδεκτών και μη αποδεκτών ζημιών βρίσκεται στον "Οδηγό για φθορές από συνήθη χρήση" του Εκμισθωτή.dribe.gr/legal/fair-wear-and-tear

13.8                   Τα επιτρεπόμενα χιλιόμετρα για την Περίοδο Μίσθωσης αναφέρονται στη Σύμβαση Μίσθωσης. Ο Μισθωτής πρέπει να πληρώσει για τυχόν επιπλέον χιλιόμετρα κατά την επιστροφή του Οχήματος με την τιμή που καθορίζεται στη Σύμβαση Μίσθωσης. Το κόστος μη διανυθέντων χιλιόμετρων δεν επιστρέφεται.

13.9                   Εάν το Όχημα δεν επιστραφεί εντός του συμφωνηθέντος Χρόνου Επιστροφής, ο Μισθωτής ευθύνεται για ζημιές και απώλειες που δεν καλύπτονται από ασφάλιση και που μπορεί να προκύψουν κατά την περίοδο από το συμφωνηθέντα Χρόνο Επιστροφής έως ότου το Όχημα επιστραφεί στην καθορισμένη από τον Εκμισθωτή Τοποθεσία Επιστροφής και έως ότου το Όχημα υποβληθεί σε έλεγχο.

13.10                Εάν το Όχημα δεν επιστραφεί εντός του συμφωνηθέντος Χρόνου Επιστροφής, ανεξάρτητα από τον λόγο, ο Μισθωτής ευθύνεται για ζημιές και απώλειες που δεν καλύπτονται από ασφάλιση που ενδέχεται να προκύψουν κατά την περίοδο από το συμφωνηθέντα Χρόνο Επιστροφής, έως ότου το Όχημα επιστραφεί στην καθορισμένη από τον Εκμισθωτή Τοποθεσία Επιστροφής. Ο Μισθωτής θα ευθύνεται για την πληρωμή μισθώματος για το Όχημα μέχρι αυτό να επιστραφεί και υποχρεούται να καταβάλει το κόστος καθυστερημένης επιστροφής σύμφωνα με τον ισχύοντα Τιμοκατάλογο.

13.11                Η μη επιστροφή του Οχήματος στον συμφωνημένο χρόνο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αυτόματης ανανέωσης του Συμφωνητικού Μίσθωσης, ή η μη πληρωμή, δύνανται να αποτελούν παραβάσεις των διατάξεων της ποινικής νομοθεσίας. 14. Αλλαγές στους Όρους Μίσθωσης

14.1   Η   Kosmocar (Dribe)διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε αλλαγές στους Όρους Μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένων των τιμών και εξόδων.

14.2  Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στους Όρους Μίσθωσης, θα ειδοποιηθείτε κατά τη σύνδεση στην εφαρμογή Dribe και θα σας ζητηθεί να ελέγξετε και να αποδεχτείτε τους τροποποιημένους Όρους Μίσθωσης.

14.3   Σημαντικές αλλαγές στους Όρους Μίσθωσης θα σας κοινοποιούνται με ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών πριν από τη λήξη της Περιόδου Μίσθωσης και, κατά τη διάρκεια της περιόδου ειδοποίησης, μπορείτε να τερματίσετε τον λογαριασμό χρήστη σας με προειδοποίηση 7 ημερών, ανεξάρτητα από την Περίοδο Δέσμευσης της μίσθωσης.

14.4  Σημαντικές αλλαγές θα κοινοποιούνται μέσω της Εφαρμογής Dribe και μέσω ατομικής επικοινωνίας, π.χ. email και SMS. 14.5 Οποιαδήποτε αλλαγή στους Όρους Μίσθωσης πρέπει να γίνει γραπτώς για να είναι έγκυρη. 14.6  Η   Kosmocar (Dribe)έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις τιμές, τις χρεώσεις και άλλους όρους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δυστυχώς δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί ολοκληρωμένος κατάλογος αυτών, αλλά αναφέρονται μερικά παραδείγματα καταστάσεων όπου έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τις τιμές:

14.7                  

14.6.1 Κόστη τρίτων Η τιμολόγηση της  Kosmocar (Dribe)εξαρτάται από τις τιμές και τα κόστη που αναλαμβάνουμε για την αγορά των οχημάτων που μπορείτε να μισθώσετε μέσω της εφαρμογής Dribe. Μια υψηλότερη τιμή αγοράς μπορεί να οδηγήσει σε πιθανές αυξήσεις τιμής για εσάς, κατά τη μίσθωση ενός Οχήματος. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει κόστος προερχόμενο από άλλους εξωτερικούς παράγοντες σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών της Dribe στους πελάτες μας, όπως παροχή συστημάτων πληρωμής, αυξήσεις επιτοκίων ή αυξήσεις από άλλους διανομείς.

14.6.2 Πληθωρισμός Εάν το κόστος ζωής αυξηθεί, αυτό επηρεάζει το κόστος μας και, επομένως, μπορεί να χρειαστεί να αναπροσαρμόσουμε τις τιμές μας λόγω του πληθωρισμού,με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

1 4.6.3 Αλλαγή Νομοθεσίας, Κανονισμού ή Πρακτικής Η φορολογία για τα αυτοκίνητα ρυθμίζεται από νομοθεσία και άλλους κανόνες που αλλάζουν συχνά. Τέτοιες αλλαγές ή, για παράδειγμα, μια νέα δικαστική ή διοικητική πρακτική μπορεί να απαιτήσει από εμάς να προβούμε σε αλλαγές στους όρους και τις τιμές.

14.6.4 Αλλαγές προϊόντων Μια αλλαγή σε ένα από τα προϊόντα της Dribe μπορεί, για παράδειγμα, να οφείλεται στις θεμελιώδεις παραδοχές του προϊόντος που τροποποιείται. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε αλλαγή της νομοθεσίας, σε τροποποιημένες απαιτήσεις πελατών ή στις συνθήκες του ανταγωνισμού. Θα μπορούσε επίσης να οφείλεται στο ότι η ζήτηση δεν υποστηρίζει πλέον την προσφορά ενός προϊόντος στην τρέχουσα μορφή του.

14.6.5 Κίνητρο για Πιο Αποτελεσματική Συμπεριφορά Πελατών Η διαχείριση συμβάσεων χρηστών, συμβάσεων μίσθωσης ή σχετικών ειδικών υπηρεσιών μπορεί να επιβάλλει απρόβλεπτα εσωτερικά ή εξωτερικά κόστη που μπορεί να σχετίζονται άμεσα με την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τον λογαριασμό χρήστη ή τη Σύμβαση Μίσθωσης. Λόγω αυτού, μπορεί να χρειαστεί να γίνουν αλλαγές στις τιμές και στους όρους, οι οποίες δημιουργούν κίνητρο για τους πελάτες της Dribe να επιλέξουν πιο αποτελεσματικές οικονομικές λύσεις.

15. Χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

15.1  Όταν μισθώνετε ένα Όχημα, η Dribe θα καταχωρεί και θα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με το προφίλ χρήστη και τη Σύμβαση Μίσθωσης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην πολιτική απορρήτου μας, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ: dribe.gr/legal/privacy-policy 16. Διαφορές

16.1  Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του Μισθωτή και του Εκμισθωτή που δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδικαστικά θα αποφασίζεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα δικαστήρια της Ελλάδας, με την επιφύλαξη των υποχρεωτικών κανόνων για την προστασία των καταναλωτών που ισχύουν στη χώρα όπου κατοικεί ο Μισθωτής. 17. Παράπονα/Καταγγελίες

17.1   Μπορείτε να υποβάλετε ένα παράπονο/μια καταγγελία σχετικά με τις υπηρεσίες της Dribe ή θέματα που σχετίζονται με τον χρήστη σας υποβάλλοντάς τη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) info@dribe.gr

17.2  Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε με (α) τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ. 10181 Αθήνα, Τηλ.: 1520, φαξ: 2103843549, www.mindev.gov.gr), (β) τον Συνήγορο του Καταναλωτή (Λ. Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ. 11471 Αθήνα, Τηλ.: 2106460734, Φαξ: 2106460414, www.synigoroskatanaloti.gr) ή να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική πύλη καταγγελιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/odr για να υποβάλετε καταγγελία.