Όροι και προϋποθέσεις

Όροι χρήσης

1. Γενικά

1.1. Η υπηρεσία Dribe παρέχεται από την εταιρεία KOSMOCAR Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, εφεξής «Dribe», «εμείς» ή «εμάς» Μηλιαράκη αρ. 53-55, 11145 Αθήνα ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000270601000 Α.Φ.Μ.: 094029054 Email: info@dribe.gr Τηλέφωνο: 2109981110

1.2 Οι παρόντες («Όροι Χρήσης») ισχύουν για το χρήστη Dribe. Όταν δημιουργείτε το λογαριασμό χρήστη Dribe, σας ζητείται επίσης να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν δημιουργήσετε το λογαριασμό χρήστη σας.

2. Λογαριασμός χρήστη

2.1 H Dribe είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα χρηστών που παρέχει υπηρεσίες βραχυπρόθεσμης μίσθωσης οχημάτων. Όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό χρήστη Dribe, αποκτάτε πρόσβαση στη μίσθωση οχημάτων μέσω της εφαρμογής Dribe, η οποία σας παρέχει έναν εύκολο και ευέλικτο τρόπο να μισθώσετε ή να αντικαταστήσετε το όχημά σας βάσει των συγκεκριμένων αναγκών σας. Η αναζήτηση οχημάτων μέσω της εφαρμογής Dribe δε συνεπάγεται κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης για τα εν λόγω οχήματα. Η Σύμβαση Μίσθωσης του οχήματος της επιλογής σας καταρτίζεται όταν η εκ μέρους μας επιβεβαίωση παραλαβής του αιτήματος μίσθωσης περιέλθει στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (e-mail). Κατά το στάδιο της επιβεβαίωσης της οριστικής υποβολής του αιτήματος μίσθωσης οχήματος, έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε και να αλλάξετε το αίτημά σας. Από το χρονικό σημείο της κατάρτισης της Σύμβασης Μίσθωσης και έπειτα δεσμεύεστε από τους Όρους Μίσθωσης και τη Σύμβαση Μίσθωσης. Η Σύμβαση Μίσθωσης καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα.

2.2 Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη μίσθωση οχημάτων μέσω της εφαρμογής Dribe μόνο εάν έχετε έγκυρο λογαριασμό χρήστη και έχετε αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης Εφαρμογής της εφαρμογής Dribe.

2.3 Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη στη Dribe εάν είστε (i) τουλάχιστον 18 ετών, (ii) κατέχετε άδεια οδήγησης σε ισχύ σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας, (iii) έχετε πιστωτική κάρτα Visa ή Mastercard σε ισχύ.

2.4 Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού χρήστη Dribe, παρέχετε στη Dribe τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και χορηγείτε στη Dribe την άδεια να επαληθεύσει τα εν λόγω δεδομένα μέσω σάρωσης της άδειας οδήγησής σας και του προσώπου σας. Αυτό θα παράσχει στη Dribe μια ψηφιακή επιβεβαίωση ότι έχετε αποδεχτεί τη δημιουργία του προφίλ χρήστη.

2.5 Κατόπιν αιτήματος της Dribe, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε ότι για περίοδο τριών ετών οδήγησης πριν τη δημιουργία του λογαριασμού χρήστη σας δεν έχει εγερθεί καμία αξίωση εναντίον σας .

2.6 Οι χρήστες ενδέχεται να απορριφθούν βάσει αξιολόγησης δυνητικού ή αυξημένου κινδύνου, ακόμη και αν μπορούν να αποδειχθούν τα τρία έτη οδήγησης χωρίς αξίωση εναντίον τους. Καθώς η ασφάλιση υπολογίζεται μεσοσταθμικά, ενδέχεται να τερματιστεί το προφίλ χρήστη ενός χρήστη εάν εκτιμηθεί ότι η ασφαλιστική εταιρεία δεν επιθυμεί να παράσχει ασφάλιση λόγω υψηλού κινδύνου.

2.6.1 Η Dribe διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε συνεχή βάση σε αξιολογήσεις των κινδύνων που σχετίζονται με τους χρήστες και να διαγράφει τον εκάστοτε χρήστη εάν κριθεί ότι ο κίνδυνος είναι υψηλός ή έχει αυξηθεί.

2.7 Κατόπιν αιτήματος της Dribe, πρέπει να είστε σε θέση να προσκομίσετε σχετικά έγγραφα για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας. Τα εν λόγω έγγραφα περιλαμβάνουν ετήσιες δηλώσεις φορολογίας που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες φορολογικές αρχές και αποδεικτικά μισθοδοσίας από τον εργοδότη σας.

2.8 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τα δικά σας στοιχεία κατά τη δημιουργία του λογαριασμού χρήστη σας και η σύνδεσή σας στην εφαρμογή Dribe είναι προσωπική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εσάς. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, θα θεωρηθείτε υπεύθυνοι για τυχόν χρεώσεις, κατανάλωση και τυχόν συναφή έξοδα που προκύπτουν λόγω της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.

2.9 Είστε υποχρεωμένοι να διασφαλίζετε ότι όλα τα στοιχεία χρήστη σας είναι πάντα ενημερωμένα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας σας, και μπορείτε να ενημερώσετε τα στοιχεία χρήστη σας στην εφαρμογή Dribe ανά πάσα στιγμή.

2.10 Αφού δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη Dribe, μπορείτε να μισθώσετε οχήματα σε δύο διαφορετικές κατηγορίες: «Everyday Ride» και «Day2Day Ride».

2.10.1 Ως χρήστης Dribe, μπορείτε να μισθώσετε οχήματα στην κατηγορία «Everyday Ride» εάν είχατε μισθώσει ένα όχημα στην κατηγορία «Everyday Ride» εντός των τελευταίων 90 ημερών από το χρόνο παραλαβής του οχήματός σας με σύμβαση Day2Day Ride. Οι 90 ημέρες υπολογίζονται από την επιστροφή του τελευταίου οχήματος που έχετε εκμισθώσει ως «Everyday Ride».

2.11 Μπορείτε να κάνετε κράτηση για το όχημα που θέλετε να μισθώσετε στην εφαρμογή Dribe όταν έχετε έγκυρο λογαριασμό χρήστη Dribe.

2.12 Όταν μισθώνετε ένα όχημα, συνάπτετε Σύμβαση Μίσθωσης με την Dribe σχετικά με τη χρήση του οχήματος, επιπλέον των Όρων Χρήσης. Η Σύμβαση Μίσθωσης καθορίζει τον τύπο του οχήματος, τη διάρκεια της Περιόδου Μίσθωσης και το κόστος μίσθωσης του οχήματος. Πριν συνάψετε τη Σύμβαση Μίσθωσης, έχετε την επιλογή να επιλέξετε τις τοποθεσίες παραλαβής και παράδοσης από τις εγκαταστάσεις παραλαβής και παράδοσης της Dribe.

2.13 Μπορείτε να μισθώσετε μόνο ένα όχημα κάθε φορά στην κατηγορία «Everyday Ride». Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να παραλάβετε ένα νέο όχημα «Everyday Ride» μόνο αφού επιστρέψετε το όχημα «Everyday Ride» που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή. Ωστόσο, μπορείτε να κάνετε κράτηση για ένα νέο όχημα στην εφαρμογή Dribe πριν επιστρέψετε το όχημα που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή.

2.14 Οι τιμές της Dribe για μισθώσεις οχημάτων και σχετικές υπηρεσίες και χρεώσεις διαμορφώνονται σύμφωνα με τον ισχύοντα Τιμοκατάλογο, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στην εφαρμογή Dribe και στον ιστότοπο της Dribe. Ο Τιμοκατάλογος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ των μερών. Η τρέχουσα έκδοση του τιμοκαταλόγου βρίσκεται πάντα στην εφαρμογή Dribe και στον ιστότοπο της Dribe. Η ενότητα 5.6 και ο τιμοκατάλογος καθορίζουν πότε η Dribe A/S έχει την δυνατότητα να κάνει αλλαγές σε τιμές και χρεώσεις.

3. Έναρξη και Διαγραφή Λογαριασμού

3.1 Ο λογαριασμός χρήστη σας τίθεται σε ισχύ την ημέρα που θα τον δημιουργήσετε και θα εγγραφείτε ως χρήστης.

3.2 Προϋπόθεση για τη διαγραφή του προφίλ χρήστη σας είναι να επιστραφούν τα τρέχοντα μισθωμένα οχήματα στη Dribe, να έχουν λήξει τυχόν Δεσμευτικές Περίοδοι της Σύμβασης Μίσθωσης και να καταγγελθεί η Σύμβαση Μίσθωσης σύμφωνα με τους όρους αυτής. Εάν έχετε μελλοντικές παραγγελίες ή κρατήσεις κατά τη στιγμή της διαγραφής του λογαριασμού σας, αυτές θα ακυρωθούν αυτόματα. Ως προς αυτό, έχετε υπόψη σας ότι δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για μίσθωμα που έχετε προκαταβάλει για όχημα «Everyday Ride». Μια ακυρωμένη παραγγελία για ένα όχημα της κατηγορίας «Everyday Ride» επιβαρύνεται με χρέωση ακύρωσης σύμφωνα με τον τρέχοντα Τιμοκατάλογο της Dribe .

3.3 Μπορείτε να διαγράψετε το λογαριασμό χρήστη σας μέσω της εφαρμογής Dribe.

3.4 Σε περίπτωση ουσιώδους παράβασης των Όρων Χρήσης, των συναφθεισών Συμβάσεων Μίσθωσης ή των Όρων Χρήσης Εφαρμογής για την εφαρμογή Dribe, η Dribe μπορεί να διαγράψει το λογαριασμό χρήστη σας χωρίς προειδοποίηση.

3.5 Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Dribe A/S μπορεί να διαγράψει το προφίλ χρήστη σας με προειδοποίηση 30 ημερών.

4. Πληρωμή

4.1 Όταν εγγράφεστε ως χρήστης της Dribe, πρέπει επίσης να καταχωρήσετε μια πιστωτική κάρτα Visa ή Mastercard σε ισχύ, στην εφαρμογή Dribe για κινητά, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή της μίσθωσης οχημάτων κ.λπ. Η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείται πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης μεταγενέστερη του τέλους της Περιόδου Μίσθωσης. Μόλις πραγματοποιηθεί η πληρωμή με την κάρτα σας, θα λάβετε ένα τιμολόγιο.

4.2 Επιπλέον των Όρων Χρήσης, ισχύουν και οι «Όροι Αυτόματης Πληρωμής με Κάρτα» (αποστέλλονται μαζί με τους Όρους Χρήσης). Αυτοί διατίθενται σε συνεχή βάση στην Εφαρμογή Dribe.

4.3 Πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο πληρωμής. Είστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσετε ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για το οφειλόμενο ποσό στην καταχωρημένη τραπεζική κάρτα και ότι η κάρτα είναι ενεργή όταν εγγράφεστε ως χρήστης και καταχωρείτε την τραπεζική σας κάρτα. Εάν αντικαταστήσετε την τραπεζική σας κάρτα, είστε υποχρεωμένοι να μας ενημερώσετε για τα στοιχεία της νέας κάρτας για μελλοντικές πληρωμές.

4.4 Δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης από την μίσθωση οχημάτων μέσω της Dribe, όπως αναλυτικά προβλέπεται στη Σύμβαση Μίσθωσης.

5. Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

5.1 Η Dribe διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στους Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τιμών και των χρεώσεων.

5.2 Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στους Όρους Χρήσης, θα ειδοποιηθείτε κατά τη σύνδεσή σας στην εφαρμογή Dribe και θα σας ζητηθεί να ελέγξετε και να αποδεχτείτε τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης.

5.3 Σημαντικές αλλαγές στους Όρους Χρήσης θα σας κοινοποιούνται με προειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη λήξη μιας Περιόδου Μίσθωσης και, κατά τη διάρκεια της περιόδου ειδοποίησης, μπορείτε να διαγράψετε το λογαριασμό χρήστη σας με προειδοποίηση 7 ημερών, ανεξαρτήτως της Περιόδου Δέσμευσης.

5.4 Σημαντικές αλλαγές θα κοινοποιούνται μέσω της Εφαρμογής Dribe και μέσω ατομικής επικοινωνίας, π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και SMS.

5.5 Οποιαδήποτε αλλαγή στους Όρους Χρήσης πρέπει να γίνει εγγράφως για να είναι έγκυρη.

5.6 Η Dribe έχει την επιλογή να αλλάξει τιμές, χρεώσεις και άλλους όρους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Κατωτέρω αναφέρονται μερικά παραδείγματα περιπτώσεων όπου έχουμε την επιλογή να αλλάξουμε τις τιμές (η απαρίθμηση είναι ενδεικτική):

5.6.1 Κόστη τρίτων Η τιμολόγηση από τη Dribe εξαρτάται από τις τιμές και το κόστος που έχουμε για την αγορά των οχημάτων που μπορείτε να μισθώσετε μέσω της Dribe. Μια υψηλότερη τιμή αγοράς μπορεί να οδηγήσει σε πιθανές αυξήσεις τιμών για εσάς κατά τη μίσθωση ενός οχήματος. Η τιμολόγηση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει κόστη τρίτων σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών από τη Dribe στους πελάτες μας, όπως παροχή συστημάτων πληρωμής, αυξήσεις των επιτοκίων ή αυξήσεις από άλλους διανομείς.

5.6.2 Πληθωρισμός Εάν το κόστος ζωής γενικά αυξάνεται, αυτό επηρεάζει το κόστος μας και, επομένως, μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσουμε τις τιμές μας σύμφωνα με τον πληθωρισμό, με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

5.6.3 Αλλαγή Νομοθεσίας, Κανονισμών ή Πρακτικών Η φορολογία οχημάτων ρυθμίζεται από νομοθεσία και άλλους κανόνες που αλλάζουν συχνά. Τέτοιες αλλαγές ή, για παράδειγμα, μια νέα δικαστική ή διοικητική πρακτική μπορεί να απαιτήσει από εμάς να προβούμε σε αλλαγές στους όρους και τις τιμές.

5.6.4 Αλλαγές προϊόντων Μια αλλαγή σε ένα από τα προϊόντα της Dribe μπορεί, για παράδειγμα, να οφείλεται στη μεταβολή των θεμελιωδών παραδοχών του προϊόντος. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε αλλαγή της νομοθεσίας, σε τροποποιημένες απαιτήσεις πελατών ή στις συνθήκες ανταγωνισμού. Θα μπορούσε επίσης να οφείλεται στο ότι η ζήτηση δεν υποστηρίζει πλέον την προσφορά ενός προϊόντος στην τρέχουσα μορφή του.

5.6.5 Κίνητρο για πιο αποτελεσματική συμπεριφορά πελατών Η διαχείριση συμβάσεων χρηστών, συμβάσεων μίσθωσης ή σχετικών ειδικών υπηρεσιών μπορεί να επιβάλλει απρόβλεπτα εσωτερικά ή εξωτερικά κόστη που μπορεί να σχετίζονται άμεσα με την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τον λογαριασμό χρήστη ή τη Σύμβαση Μίσθωσης. Λόγω αυτού, μπορεί να χρειαστεί να γίνουν αλλαγές στις τιμές και στους όρους, οι οποίες δημιουργούν κίνητρο για τους πελάτες της Dribe να επιλέξουν πιο αποτελεσματικές οικονομικές λύσεις.

6. Χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Μάρκετινγκ

6.1.1 Όταν δημιουργείτε το λογαριασμό χρήστη Dribe, η Dribe A/S θα καταχωρεί και θα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με το προφίλ χρήστη σας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην πολιτική απορρήτου μας, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ: www.dribe.gr

7. Υποχρέωση Παροχής Πληροφοριών

7.1 Είστε υποχρεωμένοι να ενημερώνετε την Dribe A/S σχετικά με αλλαγές στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), τον αριθμό τηλεφώνου σας και την πιστωτική κάρτα που σχετίζεται με το προφίλ χρήστη σας. Πρέπει να ενημερώνετε αυτές τις αλλαγές στην εφαρμογή της Dribe.

7.2 Η επικοινωνία της Dribe A/S μαζί σας, συμπεριλαμβανομένων των ειδοποιήσεων για αλλαγές, θεωρείται ότι έχει ληφθεί από εσάς όταν αυτές οι ειδοποιήσεις γίνονται στην εφαρμογή Dribe και στη συνέχεια αποστέλλονται σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή SMS.

8. Παράπονα/ Καταγγελίες

8.1 Μπορείτε να υποβάλετε ένα παράπονο/μία καταγγελία σχετικά με τις υπηρεσίες της Dribe ή θέματα που σχετίζονται με το λογαριασμό χρήστη σας υποβάλλοντάς το μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) info@dribe.gr

8.2 Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε με (α) τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ. 10181 Αθήνα, Τηλ.: 1520, φαξ: 2103843549, www.mindev.gov.gr), (β) τον Συνήγορο του Καταναλωτή (Λ. Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ. 11471 Αθήνα, Τηλ.: 2106460734, Φαξ: 2106460414, www.synigoroskatanaloti.gr)ή να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική πύλη καταγγελιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/odr για να υποβάλετε καταγγελία. 9 Εφαρμοστέο Δίκαιο

9.1 Οποιαδήποτε διαφωνία, αξίωση ή διαφορά που προκύπτει ή σχετίζεται με τους Όρους Χρήσης ή το λογαριασμό χρήστη σας Dribe θα διευθετείται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία από τα ελληνικά δικαστήρια , με την επιφύλαξη των αναγκαστικού δικαίου κανόνων προστασίας καταναλωτή που ισχύουν στη χώρα της κατοικίας σας.

10. Πρόσθετες πληροφορίες

10.1 Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον λογαριασμό χρήστη σας Dribe, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Dribe στο info@dribe.gr